Tag - Quả Xoài

Cây Xoài

Cây Xoài là cây thân gỗ lớn, cao từ 15-20 m. Ở những nơi rộng rãi, thoáng chiều cao cây và tán cây có đường kính tương đương. Tán cây lớn hoặc nhỏ tùy theo giống
Cây xoài mọc rất khỏe. Phần lớn rễ cây phân bố ở tầng đất 0-50 cm và tập trung trong phạm vi cách gốc khoảng 2m. Rễ có nhiệm vụ cố định cây, hút nước và dinh dưỡng nuôi cây.
Lá xoài nguyên, mọc so […]